Poradný výbor

AfB Slovakia s.r.o. ako registrovaný sociálny podnik (ďalej RSP) má v zmysle § 9 zákona 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zriadený Poradný výbor. Poradný výbor bol zvolený 7.10.2020 a jeho členovia sú:

Mgr. Marcela Hajtmánková – predsedníčka poradného výboru

Mgr. Dávid Mick – člen poradného výboru

Mgr. Róbert Gaži – člen poradného výboru

Poradný výbor je poradným orgánom RSP zriadeným za účelom zapájania zainteresovaných osôb do hospodárskej činnosti RSP, dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP a hodnotenia dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP.

Bližšie informácie o zriadení, zložení, pôsobnosti a kreovaní poradného výboru RSP, ako aj práva a povinnosti RSP pri zapájaní zainteresovaných osôb do spravovania svojej hospodárskej činnosti prostredníctvom poradného výboru sú popísané v Internej smernici o zriadení poradného výboru RSP.