Oznámenie o konaní volieb

do poradného výboru sociálneho podniku AfB Slovakia s.r.o.

Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 52 165 701

 

Týmto oznamujeme všetkým zainteresovaným osobám, že sa dňa 7.10.2020 od 10:00 do 11:00 hod., v priestoroch našej spoločnosti na Strojárenskej 1C uskutočnia voľby do poradného výboru spoločnosti. Záujemcovia o kandidovanie do poradného výboru musia v termíne do 20.9.2020 zaslať na našu adresu vyplnený Kandidačný formulár spolu s Čestným vyhlásením bezúhonnosti. Čestné vyhlásenie musí byť opatrené úradne overeným podpisom. Všetky informácie o zriadení, zložení a pôsobnosti poradného výboru, ako aj spôsobe voľby jeho členov sú popísané v Internej smernici o zriadení poradného výboru registrovaného sociálneho podniku AfB Slovakia s.r.o.

Prílohy: