Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov má za cieľ priblížiť vám spôsob, rozsah a účel spracúvania osobných údajov (ďalej len údajov) v rámci ponuky našich online služieb a s nimi súvisiacich webstránok, funkcií a obsahov ako aj v rámci našich online prezentácií, ako sú napríklad naše profily na sociálnych sieťach, (ďalej len online služieb). V súvislosti s pojmami ako napríklad spracúvanie údajov alebo zodpovedná osoba si vás dovoľujeme odkázať na definície v čl. 4 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a § 5 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webstránku spoločnosti AfB Slovakia s. r. o. registrovaný sociálny podnik na adrese https://www.afb-group.sk/ ako aj na všetky jej podstránky a upravuje spôsob zhromažďovania a využívania vašich osobných údajov, ktoré je v súlade so znením Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Slobodným a dobrovoľným používaním stránky spoločnosti AfB Slovakia s. r. o. registrovaný sociálny podnik vyjadrujete svoj súhlas s nižšie popísanými postupmi.

 

Prevádzkovateľ

AfB Slovakia s. r. o.
registrovaný sociálny podnik
Strojárenská 1C 917 02
Trnava Slovakia 

Tel.: +421 33 553 2222
E-Mail: info@afb-group.sk

Konatelia spoločnosti: Marek Antoňák, Paul Cvilak
Sídlo spoločnosti: Strojárenská 1C, Trnava 917 02, Slovenská republika
IČO: 52 165 701

Impressum: www.afb-group.sk/meta-navigation-footer/impressum/

Zodpovedná osoba / subjekt

LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o.
Betliarska 22
851 07 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 33 553 2222
E-Mail: gdpr@afb-group.sk

IČO: 46 201 122
DIČ: 2023285341
Zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka č.: 73314/B

Zodpovedný dozorný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

IČO: 36064220
DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:
Tel.: +421 /2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Typy spracúvaných údajov

- Identifikačné údaje (napr. mená, adresy)
- Kontaktné údaje (napr. E-mail, telefón)
- Obsahové údaje (napr. texty, fotografie, video)
- Údaje o používateľskom správaní sa (napr. navštívené webstránky, preferovaný obsah, časové údaje).
- Meta údaje / údaje o komunikácii (napr. informácie o použitom zariadení, IP adresy)

Kategórie dotknutých osôb

Návštevníci stránky a používatelia online služieb (ďalej len dotknuté osoby alebo používatelia).

Účel spracúvania údajov

- Sprostredkovanie online služieb, ich funkcií a obsahov
- Reagovanie na žiadosti o kontakt a komunikácia s používateľmi (e-mail, chat, sociálne siete)
- Bezpečnostné opatrenia
- Meranie dosahu našich aktivít / marketing

Použité pojmy

Osobné údaje: sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor (napr. Cookie), alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie: je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. Pojem pokrýva široké spektrum činností a zahŕňa prakticky každé narábanie s osobnými údajmi.

Pseudonymizácia: je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Profilovanie: je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.


Prevádzkovateľ: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.


Sprostredkovateľ: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Smerodajný právny základ

V súlade s čl. 13 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR) sme povinní informovať vás o právnom základe, na základe ktorého postupujeme pri spracúvaní údajov. Pokiaľ vyhlásenie o ochrane osobných údajov neobsahuje zmienku o príslušnom právnom základe, platí nasledujúce: Právnym základom pre získavanie súhlasu so spracúvaním údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a a čl. 7 GDPR, právnym základom pre spracúvanie údajov za účelom poskytovania našich služieb a realizácie zmluvných opatrení ako aj vybavovania otázok a objednávok je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, právnym základom pre spracúvanie údajov za účelom plnenia našich právnych záväzkov je čl. 6 ods. 1 písm. C GDPR a právnym základom pre spracúvanie údajov za účelom hájenia si našich oprávnených záujmov je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. V prípade, že sa spracúvanie údajov vykonáva za účelom ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby, prípadne inej fyzickej osoby, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR.

Bezpečnostné opatrenia

V súlade s čl. 32 GDPR po zohľadnení technického stavu, nákladov na implementáciu a spôsobu, rozsahu, okolností a účelov spracúvania údajov ako aj rôzneho stupňa pravdepodobnosti prístupu a závažnosti rizík pre práva a slobody fyzických osôb prijímame príslušné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili úroveň ochrany primeranú potenciálnym rizikám.

K predmetným opatreniam patrí predovšetkým zaistenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k údajom ako aj prístupových práv, zadávania, šírenia, zabezpečenie ich dostupnosti a separácie. Ďalej sme vytvorili postupy zabezpečujúce dodržiavanie práv dotknutých osôb, skartovanie osobných údajov a reakciu na ohrozenie bezpečnosti údajov. Ďalej zohľadňujeme ochranu osobných údajov aj pri vývoji resp. výbere hardvéru, softvéru ako aj navrhovaní postupov práce, ktoré spĺňajú princíp ochrany údajov prostredníctvom technických špecifikácií a konfigurácie zodpovedajúcej ochrane osobných údajov v súlade s čl. 25 GDPR.

Spolupráca so sprostredkovateľmi a s tretími stranami

V prípade, že v rámci procesu spracúvania posunieme osobné údaje iným osobám alebo podnikom (sprostredkovateľom alebo tretím stranám), prípadne im údaje sprostredkujeme alebo im iným spôsobom umožníme prístup k údajom, deje sa to buď len v zákonom povolených prípadoch (napr. ak je prenos údajov tretej strane, napríklad poskytovateľovi platobnej alebo dodacej služby, nevyhnutné na plnenie zmluvy), alebo v prípade, že ste na to dali svoj súhlas, alebo ak to vyplýva z našich právnych záväzkov, alebo sa to deje na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri splnomocnení iných osôb, prevádzke e-shopu, využití webhostingu či marketingových službách).

V prípade, že poverujeme spracúvaním údajov tretiu stranu na základe tzv. zmluvy o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov, deje sa to v súlade s čl. 28 GDPR.

Sprostredkovania v rámci tretích krajín

V prípade, že spracúvanie údajov prebieha v rámci tretích krajín (t. j. mimo Európskej únie – EÚ alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru – EHP) alebo ak sa toto deje z dôvodu využívania služieb tretích strán, prípadne v rámci zverejňovania resp. sprostredkúvania údajov tretím stranám, musí byť splnená jedna z nasledujúcich podmienok: Deje sa to za účelom plnenia našich (pred)zmluvných záväzkov, na základe vášho súhlasu, na základe našich právnych záväzkov alebo na základe našich oprávnených záujmov. S výhradou prípadov vyplývajúcich zo zákona alebo zo zmluvných záväzkov spracúvame, prípadne nechávame spracovať údaje v rámci tretej krajiny iba v osobitných prípadoch stanovených v čl. 44 GDPR, t. j. spracúvanie prebieha napr. na základe špeciálnych garancií, ako napr. oficiálne uznávaného rozhodnutia týkajúceho sa ochrany osobných údajov na úrovni zodpovedajúcej EÚ (napr. pre USA je to tzv. Privacy Shield) alebo na základe dodržiavania oficiálne uznávaných špeciálnych zmluvných záväzkov (tzv. zmluvných klauzúl).

Práva dotknutých osôb

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či príslušné údaje podliehajú procesu spracúvania a zároveň aj bližšie informácie o predmetných údajoch ako aj ich kópiu, v súlade s čl. 15 GDPR a § 21 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Na základe čl. 16 GDPR a § 22 Zákona č. 18/2018 Z. z. máte právo na doplnenie údajov týkajúcich sa vašej osoby alebo na opravu nepravdivých údajov.

Podľa čl. 17 GDPR a § 23 Zákona č. 18/2018 Z. z. máte právo požadovať bezodkladné vymazanie vašich údajov, prípadne, podľa čl. 18 GDPR a § 24 Zákona č. 18/2018 Z. z. požadovať obmedzenie ich spracúvania.

Na základe čl. 20 GDPR a § 26 Zákona č. 18/2018 Z. z. máte právo požadovať získanie údajov, ktoré ste nám poskytli a ich prenos inému prevádzkovateľovi.

Ďalej máte v súlade s čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

V súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR máte právo na odvolanie vami udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo namietať

Na základe čl. 21 GDPR a § 27 Zákona č. 18/2018 Z. z. máte právo kedykoľvek namietať proti budúcemu spracúvaniu údajov týkajúcich sa vašej osoby. Namietať je možné predovšetkým proti spracúvaniu údajov za účelom priameho marketingu.

Cookies a právo namietať pri priamom marketingu

Pojmom Cookies sa označujú malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa. Súbory cookies môžu obsahovať rôzne druhy údajov. Primárnou funkciou súborov Cookies je ukladať informácie o konkrétnom používateľovi, prípadne jeho zariadení počas / po jeho návšteve na webstránke alebo počas / po využívaní online služieb. Pojmom dočasné Cookies resp. Session-Cookies sa označujú také súbory Cookies, ktoré sú vymazané, akonáhle používateľ opustí stránku online služby a zavrie internetový prehliadač. V takom súbore Cookie môže byť uložený napr. obsah nákupného košíka v online obchode alebo stav používateľa (prihlásený / odhlásený). Pojmom trvalé Cookies sa označujú také súbory Cookies, ktoré ostanú uložené aj po zavretí prehliadača. Tak je napr. možné ostať prihlásený aj pri neskoršej návšteve stránky. Rovnako sa v trvalých Cookies dajú ukladať aj preferencie používateľa, ktoré možno využiť pri meraní popularity služieb či na marketingové účely.

Pojmom Third-Party-Cookies označujeme súbory Cookies, ktoré pochádzajú od iného poskytovateľa, nie od prevádzkovateľa služby. (Inak povedané, v prípade, že pochádzajú od prevádzkovateľa danej služby, hovoríme o First-Party Cookies).

Naša spoločnosť využíva dočasné aj trvalé súbory Cookies a o tejto skutočnosti vás informujeme v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Ak používatelia nechcú ukladať cookies do svojho počítača, sú vyzvaní, aby deaktivovali príslušnú možnosť v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Uložené cookies môžu byť vymazané v systémových nastaveniach prehliadača. Vylúčenie súborov cookie môže viesť k funkčným obmedzeniam tejto stránky.

Všeobecný nesúhlas s ukladaním súborov Cookies, zameraných na online marketingové účely, ktoré využívajú rôzne online služby predovšetkým vďaka tzv. funkcii trackingu, je možné vyjadriť prostredníctvom americkej stránky www.aboutads.info/choices/ alebo európskej stránky www.youronlinechoices.com.

Pokiaľ si používateľ neželá, aby sa súbory Cookies ukladali v jeho počítači, môže si deaktivovať príslušnú funkciu v systémových nastaveniach prehliadača. Uložené súbory Cookies je možné v nastaveniach prehliadača aj vymazať. Prosím, majte na pamäti, že v istých prípadoch tak nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich online služieb.

Cookies na tejto stránke a Váš súhlas

Asistenčný softvér Eye-Able

Eye-Able® je softvér od spoločnosti Web Inclusion GmbH s cieľom zabezpečiť používateľom bezbariérový prístup k informáciám na internete. Potrebné súbory ako JavaScript, Stylesheets a obrázky musia byť načítané z externého servera. Po aktivácii funkcií používa aplikácia Eye-Able na uloženie nastavení lokálne úložisko prehliadača. Všetky nastavenia sa ukladajú len lokálne a ďalej sa neprenášajú. Na odvrátenie útokov a poskytovanie našich služieb takmer v reálnom čase používa Eye-Able® sieť na doručovanie obsahu (Content Delivery Network - skratka CDN) od spoločnosti BunnyWay d.o.o. (Cesta komandanta Staneta 4A, 1215 Medvode, Slovinsko). Toto sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi zákazníkmi (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Všetky prenášané údaje a servery zostávajú celý čas v EÚ, aby sa umožnilo spracovanie v súlade s ochranou údajov v súlade s GDPR. Aby sa zabezpečilo spracovanie v súlade s ochranou osobných údajov, spoločnosť Web Inclusion GmbH uzavrela zmluvy na spracovanie objednávok so svojimi hostiteľmi spoločnosťou IONOS (poskytovateľ: 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Nemecko) a spoločnosťou BunnyWay. Spoločnosť Web Inclusion GmbH nikdy nezaznamenáva ani neanalyzuje osobné správanie používateľov ani iné osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov (v anglickom a nemeckom jazyku):
https://eye-able.com/en/privacy-policy/
https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy
https://bunny.net/privacy

Vymazanie údajov

V súlade s čl. 17 GDPR a čl. 18 GDPR pristupujeme k vymazaniu nami spracúvaných údajov, prípadne k obmedzeniu ich spracúvania. Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov stanovené inak, pristupujeme k vymazaniu uložených údajov, akonáhle pominie dôvod, pre ktorý boli uchovávané a ich vymazaniu nebránia žiadne zákonné ustanovenia o povinnosti uchovávania údajov.

V prípade, že údaje nie sú vymazané, pretože ich uchovanie si vyžaduje iný, zákonom oprávnený dôvod, bude ich spracúvanie obmedzené, t. j. údaje budú zablokované a ich spracúvanie za iným účelom nebude prípustné. Platí to napr. o údajoch, ktorých uchovávanie predpisuje obchodné alebo daňové právo.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, , v znení neskorších právnych predpisov definuje rôzne lehoty pri uchovávaní jednotlivých účtovných záznamov. Účtovná závierka, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok a výročná správa sa uchovávali počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Ďalej podľa zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov(ďalej len zákon o archívoch a registratúrach) v znení novely č. 515/2003 Z. z. musíte nasledovne postupovať. Účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy a účtový rozvrh sa uchovávajú počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Taktiež je zabezpečený súlad s daňovým poriadkom a doklady budú k dispozícii až do zániku práva na vyrubenie dane. Zákon 222/2004 o Dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších právnych predpisov vyžaduje rovnako uchovávanie faktúr po dobu 10 rokov. Táto povinnosť sa netýka len nových dokladov po 1.1.2018. Nová lehota uchovávania desať rokov vzťahuje aj na tie záznamy, ktoré sa týkajú spôsobu a formy vedenia účtovníctva (programové vybavenie, nosiče informácií na CD a pod.).

Lehotu úschovy dokladov potrebných na správne určenie vymeriavacieho základu a výšky preddavkov na poistné a poistné na zdravotné poistenie a poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti je možné odvodiť od práva predpísať alebo vymáhať poistné, ktoré je v jednotlivých zákonoch stanovené tak, ako je uvedené v nasledovnom pracovnom liste:

  • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Rôzne účtovné doklady, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy
  • 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Daňové doklady
  • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Výplatné listiny a ostatná mzdová dokumentácia
  • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Ročné mzdové listy
  • Minimálne 20 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Osobné spisy

Upozornenie: Archivovanie účtovných dokladov a súvisiacich dokumentov vyžaduje nielen zákon o účtovníctve, pri archivovaní musí účtovná jednotka postupovať aj podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Archiváciu rôznych dokumentov upravujú tiež ďalšie zákony, napríklad zákon o DPH, o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení. Ak iný právny predpis ustanovuje dlhšie lehoty archivácie, je potrebné uplatniť túto dlhšiu lehotu

Zber údajov a ich použitie na spracovanie zmlúv a pri otvorení účtu zákazníka

Zhromažďujeme Vaše osobné údaje, ak nám ich dobrovoľne poskytnete pri vytváraní Vášho zákazníckeho účtu, vytváraní Vašej objednávky, alebo ak nás bude kontaktovať (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia označujú údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie zmluvy, prípadne pre spracovanie Vášho kontaktu alebo otvorenie zákazníckeho účtu a bez týchto údajov, by objednávka a / alebo otvorenie účtu, či kontaktovanie zákazníka nebolo možné. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné vidieť z príslušných formulárov. Údaje, ktoré ste nám poskytli, používame v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 písm. b GDPR pre spracovanie zmluvy a spracovanie vašich otázok.

Po ukončení zmluvy alebo vymazaní Vášho zákazníckeho účtu, budú Vaše údaje obmedzené na ďalšie spracovanie a po daňovom a obchodnom období uchovávania budú vymazané, pokiaľ ste výslovne nevyjadrili súhlas s ďalším použitím Vašich údajov, alebo ak si vyhradzujeme právo používať Vaše údaje na základe zákonov o ktorých Vás informujeme v tomto vyhlásení. Váš zákaznícky účet je možné kedykoľvek odstrániť a to buď odoslaním správy na kontakt opísaný nižšie alebo pomocou funkcie uvedenej v zákazníckom účte.

Prenos údajov

Na splnenie zmluvy v súlade s § 6 ods. 1 S. 1 písm. b GDPR vaše údaje odovzdávame prepravnej spoločnosti, ktorá bola poverená dodávkou, pokiaľ je to potrebné pre dodanie objednaného tovaru. V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb vyberiete v procese objednávania, pošleme údaje o platobných údajoch zozbierané na tento účel úverovej inštitúcii poverenej vykonaním platby a prípadne poskytovateľovi platobných služieb, ktorý bol poverený nami alebo vybraným poskytovateľom platobných služieb na spracovanie platieb. Niektorí z vybratých poskytovateľov platobných služieb tiež zbierajú tieto údaje sami, ak v nich vytvoríte účet. V tomto prípade sa musíte počas procesu objednávania prihlásiť k poskytovateľovi platobných služieb pomocou prístupových údajov. V tejto súvislosti sa uplatňuje vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

Plnenie zmluvných záväzkov

Spracúvame údaje našich zmluvných partnerov a záujemcov o naše produkty a služby ako aj iných objednávateľov, zákazníkov, mandantov, klientov alebo zmluvných partnerov (ďalej len zmluvných partnerov) v súlade s čl. 6 ods. 1 b GDPR, aby sme si mohli plniť naše zmluvné záväzky a opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Spracúvané údaje, spôsob, rozsah, účel a nevyhnutnosť ich spracúvania sa určujú na základe príslušného zmluvného vzťahu.

K spracúvaným údajom patria základné údaje o našich zmluvných partneroch (napr. mená a adresy), kontaktné údaje (napr. e-mailové adresy a telefónne čísla) ako aj zmluvné údaje (napr. využité služby, obsahy zmlúv, zmluvná komunikácia, mená kontaktných osôb) a platobné údaje (napr. bankové spojenia, história platieb).

Iné kategórie osobných údajov v zásade nespracúvame, iba v prípade, že sú súčasťou sprostredkovaného spracúvania alebo ak to vyplýva zo zmluvy.

Spracúvame údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie a plnenie zmluvných záväzkov a upozorňujeme na nevyhnutnosť ich zadávania, pokiaľ to pre zmluvných partnerov nie je evidentné. Prenos tretím osobám alebo externým subjektom prebieha výlučne vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci zmluvných záväzkov. Pri spracúvaní údajov, ktoré sme získali v rámci vybavovania konkrétnej objednávky, sa riadime pokynmi objednávateľa, no zároveň aj zákonnými ustanoveniami.

V rámci využívania našich online služieb môžeme ukladať IP adresu a časové údaje o vykonaných úkonoch používateľa. Ukladanie prebieha na základe našich oprávnených záujmov ako aj záujmov používateľa na ochrane pred zneužitím a akýmkoľvek neoprávneným použitím údajov. K prenosu údajov tretím stranám v zásade nepristupujeme, pokiaľ to nie je nevyhnutné pri uplatňovaní si našich nárokov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR alebo nás k tomu nezaväzuje zákon na základe čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR.

K vymazaniu údajov pristupujeme, keď ich uchovávanie už nie je potrebné na plnenie zmluvných alebo zákonných záväzkov ani za účelom dodržania záruky alebo iných porovnateľných povinností. Nevyhnutnosť uchovávania údajov prehodnocujeme každé tri roky. Inak platia zákonom stanovené doby uchovávania údajov.

Administrácia, účtovníctvo, organizácia, spravovanie kontaktov

Spracúvame údaje v rámci spravovania a organizácie našej spoločnosti, vedenia účtovníctva a plnenia zákonných povinností ako napr. archivovania. V týchto oblastiach spracúvame tie isté údaje ako v súvislosti s plnením našich zmluvných záväzkov. Právnym základom predmetného spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR, čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Dotknutými osobami sú v tomto prípade zákazníci, záujemcovia o naše produkty a služby, obchodní partneri a návštevníci našej webstránky.

Účel spracúvania a náš oprávnený záujem spočíva v administratíve, účtovníctve, podnikovej organizácii, archivovaní údajov, t. j. úlohy, ktoré slúžia udržaniu našich obchodných aktivít, plneniu našich úloh a poskytovaniu služieb. Princípy mazania Spracúvaných údajov súvisiacich s vyššie vymenovanými úlohami sa zhodujú s s tými, ktoré sa týkajú plnenia zmluvných záväzkov a zmluvnej komunikácie.

Údaje prenášame alebo sprostredkúvame finančnej správe, finančným poradcom (napr. daňovým poradcom alebo ekonomickým analytikom) ako aj ďalším poskytovateľom fakturačných a platobných služieb.

Ďalej ukladáme na základe našich podnikovo-hospodárskych záujmov údaje o dodávateľoch, usporiadateľoch a iných obchodných partneroch za účelom napr. neskoršieho kontaktovania. Tieto údaje, vzťahujúce sa väčšinou na činnosť nášho podniku, ukladáme zásadne na dlhodobej báze.

Podnikovo-hospodárske analýzy a prieskum trhu

Aby sme mohli zabezpečiť ekonomický rozvoj nášho obchodu a aby sme včas vedeli určiť tendencie na trhu a preferencie našich zmluvných partnerov a používateľov, analyzujeme dostupné údaje týkajúce sa obchodných procesov, zmlúv, požiadaviek a pod. Za týmto účelom spracúvame identifikačné, komunikačné, zmluvné, platobné údaje, údaje o využívaní našich služieb a meta údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, pričom k dotknutým osobám patria naši zmluvní partneri, záujemcovia o naše produkty a služby, zákazníci, návštevníci a používatelia našich online služieb. 

Analýzy sa uskutočňujú za účelom podnikovo-hospodárskeho vyhodnocovania, marketingu a prieskumu trhu. Pri tom využívame údaje z profilov registrovaných používateľov (napr. využité služby). Tieto analýzy majú za cieľ zlepšovanie zákazníckej podpory, optimalizáciu našich služieb a rozvoj podnikového hospodárstva. Analýzy využívame iba pre vlastné potreby a nezverejňujeme ich, pokiaľ nejde o anonymné analýzy so súhrnnými hodnotami.
Pokiaľ sa tieto analýzy alebo profily vzťahujú na konkrétnu osobu, po zrušení registrácie budú okamžite vymazané alebo anonymizované, inak po uplynutí dvoch rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Komplexné podnikovo-hospodárske analýzy a všeobecné analýzy tendencií sú, pokiaľ je to možné, realizované anonymne.

Plnenie štatutárnych a obchodných záväzkov

Spracúvame údaje našich členov, podporovateľov, záujemcov o naše produkty a služby, zákazníkov alebo iných osôb na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, pokiaľ si voči nim plníme zmluvné záväzky alebo im ponúkame naše produkty a služby, alebo sa s nimi nachádzame v jestvujúcom obchodnom vzťahu (napr. voči členom), alebo sme sami príjemcami ich služieb, prípadne podpory. Inak spracúvame údaje dotknutých osôb v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe našich oprávnených záujmov, napr. ak ide o administratívne úlohy alebo styk s verejnosťou. 

Takto spracúvané údaje, spôsob, rozsah, účel a nevyhnutnosť ich spracúvania sa určujú podľa príslušného zmluvného vzťahu. Patria k nim predovšetkým základné identifikačné údaje osôb (napr. mená, adresy a pod.) ako aj kontaktné údaje (napr. E-mailové adresy, telefónne čísla a pod.), zmluvné údaje (napr. využité služby, nahlásené obsahy a informácie, mená kontaktných osôb) a pokiaľ ide o platené služby a produkty, patria sem aj platobné údaje (napr. bankové spojenia, história platieb a pod.).

K vymazaniu týchto údajov pristupujeme v momente, keď ich uchovávanie už viac nie je potrebné na plnenie našich štatutárnych a obchodných záväzkov. Určujeme to na základe povahy príslušných úloh a zmluvných vzťahov. V prípade spracúvania údajov týkajúcich sa obchodných záväzkov uchovávame predmetné údaje po takú dlhú dobu, kým môžu ešte byť relevantné pre realizáciu obchodných záväzkov ako aj v súvislosti so záručnými či inými porovnateľnými povinnosťami. Nevyhnutnosť uchovávania údajov preverujeme každé tri roky, inak platia doby uchovávania údajov stanovené zákonom.

Zásady ochrany údajov pri výbere uchádzačov

Údaje uchádzačov spracúvame len za účelom a v rámci výberového konania v súlade so zákonnými predpismi. Spracúvanie údajov uchádzačov sa realizuje za účelom plnenia našich zmluvných záväzkov a opatrení pred uzavretím zmluvy v rámci výberového konania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR., resp. § 13 ods. 1 písm. a) a f). zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych predpisov.

Podmienkou výberového konania je, že nám uchádzač poskytne požadované údaje. V prípade online formulára sú povinné údaje viditeľne označené, v ostatných prípadoch to vyplýva z popisov. Do tejto skupiny údajov patria predovšetkým informácie o konkrétnej osobe, korešpondenčná adresa a kontaktné údaje, podklady k výberovému konaniu (napr. sprievodný list, životopis a príslušné osvedčenia). Okrem toho nám môžu uchádzači na dobrovoľnej báze poskytnúť aj ďalšie informácie.

Účasťou na výberovom konaní uchádzači vyjadrujú svoj súhlas so spracúvaním ich údajov za účelom realizácie výberového procesu v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Pokiaľ nám uchádzači na dobrovoľnej báze poskytnú dodatočné údaje, v zmysle čl. 9 ods. 1 GDPR, budú spracúvané navyše v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. b GDPR (napr. informácie o zdravotnom stave – zdravotnom postihnutí alebo o etnickom pôvode).

V prípade, že sa v rámci výberového konania požadujú od uchádzača osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 ods. 1, prebieha ich spracúvanie v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a (napr. údaje o zdravotnom stave). Tieto údaje sú požadované iba v prípade, že sú nevyhnutné na výkon predmetnej funkcie.

Uchádzači nám môžu posielať svoje údaje prostredníctvom online formulára na našej webstránke, pokiaľ je v danom prípade k dispozícii. Údaje sú podľa našich technických možností odosielané v zašifrovanej forme. Uchádzači nám svoje údaje môžu posielať aj E-mailom. V tejto súvislosti si vás však dovoľujeme upozorniť, že E-mailová komunikácia ako taká nie je šifrovaná a za jej zašifrovanie je zodpovedný odosielateľ. Nemôžeme preto prevziať žiadnu zodpovednosť za prenos údajov medzi odosielateľom a naším serverom. Z tohto dôvodu vám odporúčame využiť skôr online formulár alebo možnosť zaslania poštou. Okrem online formulára a E-mailovej komunikácie existuje totiž aj alternatíva klasického doručenia poštou.

Uchádzačmi poskytnuté údaje môžu byť v prípade úspešného uchádzania sa o danú funkciu nami ďalej spracúvané za účelom organizácie pracovného pomeru. V opačnom prípade, ak uchádzač pri výberovom konaní neuspeje, pristúpime k vymazaniu údajov. Údaje uchádzača budú rovnako vymazané aj v prípade, že uchádzač stiahne svoju žiadosť, na čo má po celý čas právo.

K vymazaniu pristupujeme, s výnimkou prípadov oprávnenej námietky uchádzača, po uplynutí doby šiestich mesiacov. Údaje uchovávame, aby sme mohli odpovedať na prípadné doplňujúce otázky o výberovom konaní a aby sme si mohli splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o rovnosti príležitostí. Účtenky súvisiace s prípadným vyúčtovaním cestovných nákladov sa archivujú v súlade s daňovým právom.

Talent-pool

V rámci výberového konania dávame uchádzačom možnosť stať sa po dobu dvoch rokov súčasťou programu Talent pool, za predpokladu, že nám na to dajú súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR a čl. 7 GDPR. 

K spracúvaniu údajov uchádzača v rámci programu Talent pool pristupujeme iba v prípade vzniku voľnej pracovnej pozície a náboru nových zamestnancov. K ich vymazaniu pristúpime najneskôr po uplynutí doby dvoch rokov. Uchádzač je informovaný o skutočnosti, že jeho účasť v programe Talent pool je dobrovoľná, nemá žiadny vplyv na výsledok aktuálneho výberového konania a svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať alebo podať námietku v zmysle čl. 21 GDPR.

Registrácia

Používatelia si môžu na našej webstránke založiť používateľský účet. V rámci procesu registrácie sú povinné údaje viditeľne označené. Zadané údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR za účelom poskytnutia služby používateľského účtu. K spracúvaným údajom patria predovšetkým prihlasovacie údaje (meno, heslo, ale aj E-mailová adresa). Údaje zadané v rámci registračného procesu sú využívané za účelom spravovania a založenia používateľského účtu.  

Používatelia môžu byť informovaní E-mailom o zmenách, relevantných pre využívanie ich používateľského účtu (napr. o technických zmenách). V momente zrušenia používateľského účtu budú všetky súvisiace údaje vymazané, pokiaľ sa na ne nevzťahuje zákonná doba povinného uchovávania. Za uchovanie si svojich údajov v prípade zrušenia účtu pred ukončením zmluvného vzťahu je zodpovedný používateľ. Naša spoločnosť je oprávnená nezvratne vymazať všetky údaje používateľa, uložené počas trvania zmluvného vzťahu.

V rámci využívania funkcií registrácie a prihlásenia sa do používateľského účtu ako aj počas využívania samotného účtu ukladáme použitú IP adresu a časový údaj realizovaných úkonov. Ukladanie prebieha na základe našich oprávnených záujmov ako aj záujmov používateľa na ochrane voči zneužitiu a akémukoľvek neoprávnenému používaniu. Tieto údaje v zásade neposkytujeme tretím stranám s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné pre uplatňovanie si našich nárokov alebo keď nás k tomu viažu zákonné ustanovenia podľa čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR. Použité IP adresy budú najneskôr po uplynutí doby siedmich dní anonymizované alebo vymazané.

Nadviazanie kontaktu

V prípade nadviazania kontaktu s našou spoločnosťou, napr. prostredníctvom kontaktného formulára, E-mailom, telefonicky alebo cez sociálne siete, pristupujeme k spracúvaniu údajov používateľa za účelom spracovania predmetnej požiadavky a jej vybavenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Údaje používateľa môžu byť uložené v rámci tzv. Customer-Relationship-Management system (systému CRM) alebo iného porovnateľného organizačného systému. K vymazaniu požiadavky pristupujeme v momente, keď jej uchovávanie už viac nie je potrebné. Opodstatnenosť uchovávania preverujeme každé dva roky, inak platia zákonom predpísané doby archivovania.

Newsletter

V nasledujúcich riadkoch si vás dovoľujeme informovať o obsahoch našich newsletterov ako aj o prihlasovaní sa k ich odberu, ich zasielaní a procese štatistického vyhodnocovania, ale aj o možnostiach odporu. Prihlásením sa k odberu našich newsletterov vyjadrujete súhlas s ich zasielaním a s nižšie popísaným procesom.

Obsah newsletterov: Rozposielame newsletteri, E-maily a iné elektronické obežníky s reklamným obsahom (ďalej len newsletter) len pod podmienkou súhlasu príjemcu alebo v súlade s ustanoveniami zákona. Pokiaľ je pri prihlasovaní sa k odberu newsletterov uvedený popis ich konkrétneho obsahu, je táto skutočnosť smerodajná pre udelenie súhlasu používateľa. V ostatných prípadoch obsahujú newsletteri informácie k našim produktom a iné sprievodné informácie, napr. bezpečnostné upozornenia, ponuky, akcie a správy o našej spoločnosti.

Double opt-In a zaprotokolovanie: Prihlasovanie sa k odberu našich newsletterov prebieha v rámci tzv. Double opt-In procesu. Znamená to, že po prihlásení sa k odberu obdržíte e-mail so žiadosťou o potvrdenie vášho rozhodnutia. Je to nevyhnutné bezpečnostné opatrenie, aby sa pomocou vašej adresy nemohli prihlásiť cudzie osoby. Každé prihlásenie sa k odberu newsletterov je zaprotokolované, aby bolo možné dodatočne preukázať vykonanie tohto procesu v súlade s právnymi predpismi. Zaprotokolovanie zahŕňa uloženie časového údaja o prihlásení sa a potvrdení prihlásenia sa ako aj použitej IP adresy. Rovnako zaprotokolované budú aj všetky zmeny vašich údajov u poskytovateľa predmetnej reklamnej služby.

Prihlasovacie údaje: Na prihlásenie sa k odberu newsletterov postačí zadať vašu e-mailovú adresu. Nepovinným údajom je vaše meno, ktorého zadaním nám umožníte zvoliť správnu formu oslovenia.

Zasielanie newsletterov a s ním súvisiace merania a štatistiky realizujeme na základe súhlasu príjemcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a čl. 7 GDPR resp. podľa § 107 ods. 2 telekomunikačného zákona. V prípade, že nie je potrebný súhlas príjemcu, realizujeme zasielanie newsletterov na základe našich oprávnených záujmov na priamom marketingu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR resp. § 107 ods. 2 telekomunikačného zákona.

Zaprotokolovanie prihlasovacieho procesu prebieha na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším záujmom je rozvíjanie zákaznícky orientovaného a bezpečného systému zasielania newsletterov, ktorý bude slúžiť rovnako našim obchodným záujmom ako aj potrebám používateľov a bude nám umožňovať dodatočne preukázať udelenie súhlasu používateľa.

Zrušenie / odvolanie: Máte právo kedykoľvek zrušiť zasielanie našich newsletterov, t. j. odvolať váš súhlas. Odkaz na zrušenie zasielania newsletterov nájdete na konci každého newslettera. Máme právo uchovávať uložené E-mailové adresy po dobu troch rokov na základe nášho oprávneného záujmu za účelom preukázania niekdajšieho udelenia vášho súhlasu. Po uplynutí tejto doby budú vymazané. Spracúvanie takto uchovávaných údajov je obmedzené iba na obranu našich oprávnených nárokov. Kedykoľvek je možné podať individuálnu žiadosť o ich vymazanie, pokiaľ k nej žiadateľ doloží potvrdenie o niekdajšom udelení súhlasu.

Poznámky k hodnoteniu správania pri používaní

Spoločnosť AfB Gemeinnützige GmbH používa v newsletteroch anonymné sledovanie. Reakcie príjemcov (otvorenie e-mailu, kliknutie na textové a obrázkové odkazy, sťahovanie obrázkov pomocou e-mailového programu) sa zaznamenávajú a anonymizujú pre štatistické účely. Identifikovanie jednotlivých užívateľoch z uložených údajov nie je možné urobiť bez ich výslovného súhlasu. Ak ste dali výslovný súhlas s prijatím nášho newslettera šitého na mieru vašim individuálnym záujmom a s použitím osobného profilu používania pri registrácii do newslettera, spracujeme Vašu e-mailovú adresu a Vaše meno za účelom odoslania newslettera. Vyhodnotenie správania používateľov zahŕňa najmä na aké odkazy kliknete a aké oblasti Vás zaujímali na príslušnej webovej stránke, mobilnej aplikácií alebo informačnom newslettere. Popri tom sa vyvtárajú prispôsobené profily používania pre Vašu osobou a / alebo e-mailovú adresu, s cieľom lepšie zosúladiť možnú reklamu, najmä vo forme newslettera a tlačenej reklamy, s Vašimi osobnými záujmami a zlepšiť webové ponuky. Súhlas s prijímaním newslettera alebo vytváraním prispôsobených profilov používania môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom, napr. zrušením odberu noviniek na našom webe. Odkaz na stránku zrušenia odberu nájdete na konci každého newslettera . Zrušenie vedie k vymazaniu zhromaždených používateľských údajov.

Ukončenie / zrušenie odoberania newslettera

Užívateľ môže odoberanie newslettera kedykoľvek zrušiť. Platnosť každého súhlasu s osobným sledovaním v newsletteri tiež zaniká. Všetky existujúce odpovede príjemcov budú potom odstránené alebo anonymizované. Užívateľ má tiež možnosť odvolať súhlas na uchovávanie a spracovanie osobných odpovedí príjemcov oddelene od súhlasu s prijatím newsletteru. Existujúce osobné reakcie príjemcov sa potom odstránia alebo anonymizujú. Na zrušenie newsletteru alebo odvolanie súhlasu s uložením a spracovaním osobných odpovedí príjemcov stačí poslať e-mail na adresu info@afb-group.eu. Užívateľ má ďalej možnosť zrušiť tento newsletter alebo odvolať súhlas s uložením a spracovaním osobných odpovedí príjemcov prostredníctvom tohto odkazu alebo použitím odkazu na zrušenie ktorý je súčasťou každého newsletteru.

Hosting a zasielanie e-mailov

Nami využívané hostingové služby nám umožňujú využívanie nasledujúcich funkcií: infraštruktúrnych a platformových služieb, výpočtovej kapacity počítačov, úložných kapacít a databázových služieb, zasielania e-mailov, bezpečnostných služieb ako aj technickej údržby. Tieto funkcie nám slúžia na prevádzku našich online služieb. 

V tejto súvislosti spracúva naša spoločnosť resp. naši poskytovatelia hostingových služieb identifikačné, kontaktné, obsahové, zmluvné, používateľské údaje, metaúdaje a komunikačné údaje našich zákazníkov, záujemcov o naše produkty a služby a návštevníkov našej webstránky na základe našich oprávnených záujmov na efektívnom a bezpečnom poskytovaní online služieb podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR resp. čl. 28 GDPR (uzavretie zmluvy o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov).

Zbieranie údajov o prístupe a Logfiles

Naša spoločnosť resp. naši poskytovatelia hostingových služieb zbierajú na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR údaje o každom prístupe na server, na ktorom sa prevádzkuje daná služba, (tzv. Serverlogfiles). K údajoch o prístupe patrí názov načítanej stránky, súboru, dátum a čas načítania, množstvo prenesených dát, oznam o úspešnom načítaní, typ internetového prehliadača a jeho verzia, operačný systém používateľa, referenčná URL (predošlá navštívená stránka), IP adresa a komunikujúci provider. Logfile údaje ukladáme z bezpečnostných dôvodov (napr. vyšetrovanie zneužitia stránky alebo nekalého konania) na dobu maximálne 7 dní, následne pristupujeme k ich vymazaniu. Na údaje, ktorých uchovanie si vyžaduje dôkazové konanie, sa až do objasnenia daného prípadu povinnosť vymazania nevzťahuje.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je nástroj, pomocou ktorého dokážeme spravovať tzv. website-tags, a tak môžeme naše online služby s Google marketingovými službami ako napr. Google Analytics. Úlohou samotného nástroja Tag Manager je implementovanie použitých tagov a nespracúva žiadne údaje používateľov. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v rámci služieb Google, dovoľujeme si vás odkázať na nasledujúci zdroj. Smernice o používaní: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?hl=en

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Analytics

Na základe našich oprávnených záujmov, t. j. záujmu na analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke našich online služieb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR využívame nástroj Google Analytics, webovú analytickú službu od Google LLC (Google). Google využíva súbory Cookies. Informácie o využívaní online služieb získané prostredníctvom súborov Cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy shield, čím garantuje dodržiavania európskych zásad o ochrane osobných údajov. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active) Spoločnosť Google bude na našu žiadosť spracúvať tieto informácie za účelom vyhodnotenia využívania našich online služieb, zostavovania reportov o aktivitách v rámci týchto online služieb a poskytovania ďalších služieb spojených s využívaním našich online služieb a webstránky. Pri tom môžu byť zo spracúvaných údajov vytvorené pseudonymizované používateľské profily našich používateľov. Službu Google Analytics využívame len s aktivovanou anonymizáciou IP adries. Znamená to, že skracovanie IP adries používateľov prebieha v rámci členských štátov EÚ, prípadne v rámci štátov EHP. Len vo výnimočných prípadoch sú na servery spoločnosti Google v USA prenášané kompletné IP adresy a až tam skracované. IP adresy z používateľovho internetového prehliadača nie sú prepájané spoločnosťou Google s inými údajmi. Používatelia môžu ukladaniu súborov Cookies zamedziť vhodným nastavením svojho prehliadača. Navyše majú možnosť zabrániť spoločnosti Google analyzovať a spracúvať údaje zo súborov Cookies vzťahujúce sa na využívanie našich online služieb. Stačí si stiahnuť a do svojho prehliadača nainštalovať nasledujúci plugin: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bližšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Google a o možnostiach nastavenia prehliadača a vyjadrenia nesúhlasu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: policies.google.com/technologies/ads Ako aj v nastaveniach reklám spoločnosti Google: adssettings.google.com/authenticated Osobné údaje používateľov budú po uplynutí doby 14 mesiacov vymazané alebo anonymizované.

Google Universal Analytics

V rámci Google Analytics využívame funkciu Universal Analytics, ktorá nám umožňuje vykonávať analýzy používateľského správania sa na základe pseudonymizovanej totožnosti používateľa. Takto je možné vytvárať pseudonymizované používateľské profily s využitím informácií z rôznych zariadení (tzv. Cross device tracking).

Vytváranie cieľových skupín pomocou Google Analytics

Pomocou služby Google Analytics zobrazujeme reklamy umiestnené v rámci reklamných služieb spoločnosti Google a jej partnerov iba tým používateľom, ktorí prejavili záujem o našu ponuku online alebo o konkrétne charakteristiky (napr. Záujmy o určité témy alebo produkty založené na navštívenej stránke). Webové stránky určené), ktoré prenášame do spoločnosti Google (tzv. Remarketing alebo publikum Google Analytics). Prostredníctvom remarketingového publika chceme tiež zaistiť, aby naše reklamy zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov.

Google AdWords a meranie konverzií

Na základe našich oprávnených záujmov, t. j. záujmov na analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke našich online služieb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR využívame služby spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

Spoločnosť Google je certifikovaná dohodou Privacy shield, čím garantuje dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov platných v Európe. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Využívame online marketingovú funkciu Google AdWords, aby sme mohli v rámci siete Google umiestňovať vlastnú reklamu (napr. vo výsledkoch vyhľadávania, vo videách, na webstránkach a pod.). Chceme tým dosiahnuť, aby sa naša reklama zobrazovala takým používateľom, ktorí by o ňu mohli mať záujem. Toto nám umožňuje zobrazovať reklamu na a v rámci našich online služieb cielenejšie, aby zodpovedala len potenciálnym záujmom používateľov. Ak sa napr. používateľovi budú zobrazovať reklamy na produkty, o ktoré prejavil záujem na inej stránke, hovoríme tu o tzv. remarketingu. Za týmto účelom sa po načítaní našej a aj iných webstránok, na ktorých funguje reklamná sieť Google, aktivuje špeciálny kód Google a do obsahu stránky sa zakomponujú tzv. remarketingové tagy (neviditeľné grafiky / kódy označované aj pojmom Web Beacons). Ich pomocou sa do daného zariadenia uloží súbor Cookie (miniatúrny súbor). Do tohto súboru sa ukladajú informácie o tom, ktoré stránky používateľ navštívil, o aké obsahy sa zaujímal a na aké ponuky klikol. Ďalej aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, referenčnej stránke, čase návštevy stránky, ale aj iné údaje súvisiace s používaním online služby. Namiesto Cookies môžu byť použité aj iné porovnateľné technológie. Ďalej obdržíme aj tzv. konverzný súbor Cookie. Informácie zhromaždené pomocou súborov Cookies umožňujú spoločnosti Google zostaviť pre nás konverzné štatistiky. Dozvieme sa z nich však len anonymizované číslo, koľko používateľov celkovo kliklo na našu reklamu a skočili tak na stránku označenú tzv. conversion-tracking-tagom. Nezískame však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné identifikovať konkrétnych používateľov. Údaje používateľov sa v rámci reklamnej siete Google spracúvajú v pseudonymizovanej forme, t.j. Google neukladá a nespracúva napr. mená alebo e-mailové adresy používateľov, ale relevantné údaje zo súborov Cookies v rámci pseudonymných používateľských profilov. To znamená, že z pohľadu Google nie sú spracúvané a zobrazované údaje konkrétnej osoby, ale majiteľa súboru Cookie, bez ohľadu na to, kto týmto majiteľom je. Neplatí to v prípade, ak používateľ udelí spoločnosti Google výslovné právo spracúvať jeho údaje bez procesu pseudonymizácie. Informácie zhromaždené o používateľovi sú sprostredkované spoločnosti Google a uložené na jej serveroch v USA. Bližšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Google a o možnostiach nastavenia prehliadača a vyjadrenia nesúhlasu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: policies.google.com/technologies/ads Ako aj v nastaveniach reklám spoločnosti Google: adssettings.google.com/authenticated

Google Doubleclick

Na základe našich oprávnených záujmov, t. j. záujmov na analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke našich online služieb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR využívame služby spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Spoločnosť Google je certifikovaná dohodou Privacy shield, čím garantuje dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov platných v Európe. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Naša spoločnosť využíva remarketingovú funkciu Google Doubleclick za účelom umiestňovania našej reklamy v rámci reklamnej siete Google (napr. vo výsledkoch vyhľadávania, vo videách, na webstránkach a pod.). Funkcia Double click umožňuje, aby reklama, zobrazujúca sa používateľovi v reálnom čase, zodpovedala jeho potenciálnym záujmom. Vďaka tomu dokážeme v rámci našich webstránok prezentovať takú reklamu, ktorá korešponduje so záujmami konkrétneho používateľa a zároveň aj reklamu na naše online služby zobrazovať cielenejšie v rámci reklamnej siete Google. Ak sa napr. používateľovi budú zobrazovať reklamy na produkty, o ktoré prejavil záujem na inej stránke, hovoríme tu o tzv. remarketingu. Za týmto účelom sa po načítaní našej a aj iných webstránok, na ktorých funguje reklamná sieť Google, aktivuje špeciálny kód Google a do obsahu stránky sa zakomponujú tzv. remarketingové tagy (neviditeľné grafiky / kódy označované aj pojmom Web Beacons). Ich pomocou sa do daného zariadenia uloží súbor Cookie (miniatúrny súbor). Do tohto súboru sa ukladajú informácie o tom, ktoré stránky používateľ navštívil, o aké obsahy sa zaujímal a na aké ponuky klikol. Ďalej aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, referenčnej stránke, čase návštevy stránky, ale aj iné údaje súvisiace s používaním online služby. Namiesto Cookies môžu byť použité aj iné porovnateľné technológie. Zaznamenáva sa tiež IP adresa používateľa, pričom spravidla platí, že sa skracuje v rámci členských štátov EÚ alebo iných štátov EHP a len vo výnimočných prípadoch sa na servery Google v USA prenášajú úplné IP adresy a skracujú sa až tam. Google prepája vyššie uvedené informácie zároveň s informáciami z iných zdrojov. Ak používateľ následne navštívi inú stránku, budú mu na základe jeho používateľského profilu a v ňom obsiahnutých informácií o jeho potenciálnych záujmoch zobrazované také reklamy, ktoré zodpovedajú jeho potenciálnym záujmom. Údaje používateľov sa v rámci reklamnej siete Google spracúvajú v pseudonymizovanej forme, t.j. Google neukladá a nespracúva napr. mená alebo e-mailové adresy používateľov, ale relevantné údaje zo súborov Cookies v rámci pseudonymných používateľských profilov. To znamená, že z pohľadu Google nie sú spracúvané a zobrazované údaje konkrétnej osoby, ale majiteľa súboru Cookie, bez ohľadu na to, kto týmto majiteľom je. Neplatí to v prípade, ak používateľ udelí spoločnosti Google výslovné právo spracúvať jeho údaje bez procesu pseudonymizácie. Informácie zhromaždené o používateľovi sú sprostredkované spoločnosti Google a uložené na jej serveroch v USA. Bližšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Google a o možnostiach nastavenia prehliadača a vyjadrenia nesúhlasu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: policies.google.com/technologies/ads Ako aj v nastaveniach reklám spoločnosti Google: adssettings.google.com/authenticated

Facebook Pixel, Custom Audiences a Facebook Conversion

V rámci našich online služieb a na základe a za účelom našich oprávnených záujmov na analyzovaní, optimalizovaní a hospodárnom prevádzkovaní našich online služieb využívame funkciu Facebook Pixel sociálnej siete Facebook prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA resp. v prípade EÚ Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len Facebook). Facebook je držiteľom certifikátu Privacy shield, čím garantuje dodržiavanie európskych zásad ochrany osobných údajov. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Funkcia Facebook Pixel umožňuje spoločnosti Facebook identifikovať návštevníkov našich online služieb ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklamy (tzv. Facebook ads). Z uvedeného dôvodu využívame funkciu Facebook Pixel, aby sa nami platená reklama Facebook ads zobrazovala len takým používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o naše online služby alebo na základe navštevovaných stránok spĺňajú určitú charakteristiku (napr. záujem o isté témy / produkty). Tieto informácie sprostredkúvame spoločnosti Facebook v rámci tzv. Custom Audiences. Pomocou funkcie Facebook Pixels sa tiež snažíme zaistiť, aby naša reklama na Facebooku zodpovedala potenciálnym záujmom používateľov a nepôsobila rušivo. Táto funkcia nám tiež umožňuje vyhodnocovať užitočnosť reklamy na Facebooku pre štatistické a trhovo-analytické účely. Vďaka tzv. konverzii vieme totiž určiť, či používateľ po kliknutí na našu reklamu na Facebooku prešiel na webstránku našej spoločnosti. Spracúvanie údajov spoločnosťou Facebook sa riadi smernicou spoločnosti o využívaní osobných údajov. Všeobecné informácie o zobrazovaní reklamy na Facebooku nájdete tiež v spomenutej smernici: www.facebook.com/policy. Bližšie informácie o funkcii Facebook Pixel a o jej fungovaní nájdete v sekcii Pomoc na stránke Facebooku: www.facebook.com/business/help/651294705016616. Máte právo vyjadriť svoj nesúhlas so zbieraním vašich údajov funkciou Facebook Pixel a ich spracúvaním v rámci zobrazovania reklám na Facebooku. Pokiaľ máte záujem nastaviť, aké typy reklám sa vám budú na Facebooku zobrazovať, prejdite na nasledujúcu stránku zriadenú Facebookom a riaďte sa pokynmi o nastavení zobrazovania reklamy. www.facebook.com/settings. Nastavenia nie sú viazané na konkrétnu platformu, t.j. aplikujú sa bez ohľadu na to, či používate stolový počítač alebo mobilné zariadenie. Ukladaniu súborov Cookies, ktoré slúžia na štatistické a reklamné účely, je možné zabrániť jeho deaktivovaním prostredníctvom stránky reklamnej iniciatívy na sociálnych sieťach (http://optout.networkadvertising.org/), prípadne prostredníctvom americkej stránky (http://www.aboutads.info/choices) alebo európskej stránky (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/)

Online prezentácia v sociálnych médiách

Prezentujeme našu firmu online v rámci sociálnych sietí a platform a takýmto spôsobom aktívne komunikujeme so zákazníkmi, záujemcami a používateľmi a informujeme ich o našich službách. Pri využívaní jednotlivých sociálnych sietí a platform platia obchodné podmienky a zásady spracúvania osobných údajov toho ktorého prevádzkovateľa. Pokiaľ naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov nestanovuje inak, spracúvame údaje používateľov, ktorí komunikujú s našou spoločnosťou na sociálnych sieťach a platformách (napr. prispievajú do našich online prezentácií alebo nám posielajú správy).

Využívanie služieb a obsahov tretích strán

Na základe našich oprávnených záujmov, t. j. záujmov na analyzovaní, optimalizovaní a hospodárnom prevádzkovaní našich online služieb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR využívame ponuky obsahov a služieb tretích strán za účelom zakomponovania týchto obsahov a služieb, ako napr. videí alebo typov písma, (ďalej len obsahov) do našich vlastných online služieb. Vyžaduje si to však, aby mali poskytovatelia týchto služieb prístup k IP adresám našich používateľov, keďže bez IP adresy by nemohli daný obsah odoslať do prehliadača konkrétneho používateľa. Prenos IP adresy je preto nevyhnutný na zobrazovanie daného obsahu. Našou snahou je využívať iba obsahy takých poskytovateľov, ktorí využívajú IP adresy používateľov výlučne na poskytovanie externého obsahu. Tretie strany môžu využívať na štatistické alebo marketingové účely aj neviditeľné grafiky, tzv. pixel tags (známe aj ako Web beacons). Vďaka nim je možné vyhodnocovať rôzne informácie, napr. o navštevovaní tejto webstránky. Pseudonymizované informácie môžu byť ďalej ukladané do používateľovho zariadenia ako súbory Cookies, ktoré obsahujú rôzne informácie o používanom internetovom prehliadači, operačnom systéme, referenčných webstránkach, čase návštevy stránky ako aj iné informácie o využívaní našich online služieb a zároveň ich prepájajú aj s informáciami z iných zdrojov.

Youtube

Využívame videá z platformy Youtube od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Využívame mapy zo služby Google Maps od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. K spracúvaným údajom patria predovšetkým IP adresy a údaje o polohe používateľov, ktoré sa však nezbierajú bez povolenia používateľa (obvykle sa nastavuje priamo v mobilnom zariadení). Údaje môžu byť spracúvané na území USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated.

Twitter

V rámci našich online služieb využívame funkcie a obsahy sociálnej siete twitter od spoločnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Môžu k nim patriť napr. obsahy ako obrázky, videá alebo texty a prepínače, prostredníctvom ktorých môžu používatelia zdielať naše online služby v rámci siete Twitter. Twitter môže asociovať navštívené obsahy a funkcie s profilom konkrétneho používateľa, ak ho má na tejto sociálnej sieti vytvorený. Spoločnosť Twitter je certifikovaná dohodou Privacy shield, čím garantuje dodržiavanie európskych zásad ochrany osobných údajov. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://twitter.com/en/privacy Opt-Out: twitter.com/personalization.

Xing

V rámci našich online služieb využívame funkcie a obsahy služby Xing od spoločnosti XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. K nim patria napr. obsahy ako obrázky, videá alebo texty a prepínače, prostredníctvom ktorých môžu používatelia zdielať možnosti našich online služieb v rámci platformy Xing. Xing môže asociovať vyššie vymenované obsahy a funkcie s profilom konkrétneho používateľa, pokiaľ má v rámci tejto platformy vytvorený účet. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

LinkedIn

V rámci našich online služieb využívame funkcie a obsahy služby LinkedInod spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited CompanyWilton Place, Dublin 2, Írsko. K nim patria napr. obsahy ako obrázky, videá alebo texty a prepínače, prostredníctvom ktorých môžu používatelia zdielať možnosti našich online služieb v rámci platformy Xing. Xing môže asociovať vyššie vymenované obsahy a funkcie s profilom konkrétneho používateľa, pokiaľ má v rámci tejto platformy vytvorený účet. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy