Udržateľnosť prostredníctvom IT remarketingu

Opätovné uvedenie IT zariadení na trh pomocou IT remarketingu šetrí prírodné zdroje a znižuje emisie škodlivých látok. Na základe štúdie hodnotenia životného cyklu, ktorú vypracovala organizácia na ochranu podnebia myclimate, je jasne vidieť, aký pozitívny vplyv na životné prostredie a klímu má predĺženie životnosti zariadení v porovnaní s výrobou nových.

V roku 2022 dosiahla spoločnosť AfB rekordný počet 528 000 spracovaných IT a mobilných zariadení. V porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne zvýšila svoju mieru remarketingu zariadení na 64%, čím dokázala poskytnúť druhú šancu na život až dvom z troch zariadení, ktoré spracovala. Dosiahnutý pozitívny vplyv na životné prostredie vychádza z kľúčových indikátorov (KPI) zobrazujúcich množstvo ušetrených prírodných surovín, skleníkových plynov, vody a škodlivých látok. Predĺžením životnosti zariadení umožnila spoločnosť AfB, v porovnaní s výrobou nových zariadení, ušetriť 22 800 ton prírodných surovín a 170 800 MWh primárnej energie. Použilo sa o 318 miliónov litrov vody menej a vytvorilo sa o 44 700 ton menej skleníkových plynov.

Spoločnosť AfB má viac ako 650 zamestnancov, z toho 50 % ľudí so zdravotným znevýhodnením. Toto všetko dokauzje, že "social & green IT" myslíme naozaj vážne.

Výsledky organizácie AfB za rok 2022

Vedecky podložené meranie vplyvu

Spoločnosť AfB vyhlásila verejnú súťaž na štúdiu zaoberajúcu sa zmapovaním vplyvu repasovania a remarketingu IT zariadení na ľudí a na množstvo ušetrených prírodných zdrojov, pričom podmienkou bolo využitie aktuálnych environmentálnych údajov prostredníctvom analýzy životného cyklu (štúdia LCA). Základom pre stanovenie vplyvu na životné prostredie sa stala štúdia neziskovej organizácie na ochranu podnebia myclimate z roku 2021.

Spoločnosť Myclimate vypracovala štúdiu na základe noriem ISO 14040 a 14044 a skontrolovala ju prostredníctvom interného preskúmania. Meranie vplyvu AfB, teda posúdenie veľkosti a významnosti vplyvu repasovania a remarketingu IT zariadení na životné prostredie a ľudí, sa uskutočnilo pomocou softvéru na posudzovanie životného cyklu SimaPro V 9.1 s použitím databázy ecoinvent vo verzii 3.6. Táto metóda merania vplyvu je v oblasti repasovania a remakretingu IT zariadení unikátom.

 

Čo sa skrýva za pojmom kľúčové indikátory?

Pracovné miesta pre ľudí so znevýhodnením Pracovné miesta pre ľudí so znevýhodnením

Vaše použité IT zariadenia pomáhajú vytvárať a udržiavať pracovné miesta pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v spoločnosti AfB.

Ušetrené prírodné suroviny Ušetrené prírodné suroviny

Vďaka remarketingu už použitého IT zariadenia sa spotrebuje menej surovín, ktoré by mohli byť použité na výrobu nového zariadenia. Globálne dostupné zásoby kovov a minerálov (napr. paládium, železo) sa veľmi líšia, a preto je spotreba surovín definovaná v závislosti od ich dostupnosti.

Pre porovnateľnosť, sú všetky kovy a minerály uvedené v ekvivalentoch železa (kg Fe ekv.). Základom pre tento kľúčový indikátor je štúdia TU Berlin z roku 2013.

 

Toxicita pre človeka Toxicita pre človeka

Ľudia sú každý deň vystavení pôsobeniu rôznych znečisťujúcich látok zo životného prostredia. Toxicita pre človeka meria ich účinky na ľudské zdravie alebo škody na zdraví. Tieto škody môžu spôsobiť látky (napr. oxidy dusíka), ktoré sa dostanú do ovzdušia, pôdy a vody.Uvádzajú sa v ekvivalentoch 1,4-dichlórbenzénu (t 1,4-DB-ekv.).

Napríklad predĺženie životnosti smartfónu z 3 na 4,5 roka vedie k zníženiu toxicity pre človeka (pre toto zariadenie) až o 45%, pretože v tomto období nebolo potrebné vyrobiť nové zariadenie.

Spotreba primárnej energie Spotreba primárnej energie

Spotreba primárnej energie odráža spotrebu zdrojov primárnej energie (ropa, čierne uhlie, vodná energia atď.) počas celého životného cyklu výrobku od jeho výroby až po jeho zneškodnenie/recykláciu. Primárne energie sú potrebné na výrobu konečnej energie (elektrina atď.). Meracou jednotkou indikátora je kWh. Úspora 1 000 kWh zodpovedá tretine ročnej spotreby elektrickej energie pre dvojčlennú domácnosť v jednom rodinnom dome.

Spotreba vody Spotreba vody

Voda je potrebná pre množstvo krokov výrobného procesu produktu. V mnohých regiónoch je dostupnosť vody ohrozená napr. vďaka jej nadmernému užívaniu v inej lokalite alebo výrobe. Spotreba vodných zdrojov sa uvádza v litroch a označuje množstvo vody, ktoré sa odobralo z vodného zdroja. Použitá metóda AWARE je založená na kvantifikácii dostupných zvyškov vody v oblasti/lokalite po splnení potrieb ľudí a vodných ekosystémov. Spotreba vody teda predstavuje množstvo ušetrenej vody a môže zahŕňať ťažbu, použitie, znečistenie a odparenie. Úspora 1 000 litrov zodpovedá piatim plným vaniam s objemom 200 l.

Emisie skleníkových plynov Emisie skleníkových plynov

Emisie skleníkových plynov spôsobené ľudskou činnosťou prispievajú k otepľovaniu zemskej atmosféry, a tým aj ku klimatickej zmene. Ako indikátor sa používa potenciál globálneho otepľovania (GWP). Pre porovnanie sú všetky emisie skleníkových plynov vyjadrené v ekvivalentoch CO2 (CO2 ekv).

Úspora 1 000 kg CO2 ekv.zodpovedá 4900 najazdeným km vozidlom strednej triedy s benzínovým motorom. Pre absorbovanie 1 000 kg CO2 ekv. musí rásť buk asi 80 rokov.

Ekotoxicita vody Ekotoxicita vody

Voda je cenným zdrojom pre život na planéte, ktorý je ohrozený okrem iného toxickými látkami. Ekotoxicita sladkej a morskej vody (Water ecotoxicity) súvisí s účinkami na sladkovodné a morské vodné ekosystémy. Škodlivé látky (napr. ťažké kovy) vstupujú do sladkej vody alebo oceánov rôznymi cestami - vzduchom, vodou a pôdou. Tento kľúčový indikátor sa uvádza v ekvivalentoch 1,4-dichlórbenzénu (t 1,4-DB ekv./ kg).

CSR od AfB

Certifikát CSR pre partnerov AfB

Našim IT partnerom vystavíme na základe množstva ich odovzdaných zariadení našej spoločnosti a miery ich remarketingu certifikát pojednávajúci o ich ekologickom a sociálnom prínose pre spoločnosť.

Často kladené otázky (FAQ) k nášmu novému certifikátu

Ako môžem, ako IT partner AfB, získať certifikát CSR?
Koncom roka spoločnosť AfB vyzdvihla naše zariadenia. Prečo nie sú uvedené v certifikáte CSR?
Čo znamenajú ekvivalenty železa?
Čo môžem urobiť s certifikátom CSR?
Úspora CO2 pri jednom repasovanom notebooku.

Vedeli ste že ...

Spotreba prírodných zdrojov a emisie CO2 spolu úzko súvisia? Ak sa notebook repasovaný spoločnosťou AfB bude používať 7,5 namiesto 4,5 roka, ušetrí sa 113,65 kg CO2 ekv., čo zodpovedá úspore až 66% CO2 ekv.!

Daniel Büchle Výkonný riaditeľ AfB gGmbH
Daniel Büchle Výkonný riaditeľ AfB gGmbH

Ďakujeme!

„Dokazujeme, že udržateľnosť, inklúziu a kvalitu je možné dosiahnuť. Je skvelé, že Vy a všetci naši partneri do nás vkladáte dôveru a umožňujete nám robiť našu prácu.“

Daniel Büchle
Výkonný riaditeľ AfB gGmbH

Udržateľnosť v AfB

Sociálne problémy riešime partnerským a sociálno-podnikateľským spôsobom.

Podpora sociálnych podnikov

Podpora sociálnych podnikov

Podporujeme neziskové podniky pri riešení sociálnych výziev.

Ambasádori inklúzie

Ambasádori inklúzie

Chceme, aby naši zamestnanci boli spokojní a úspešní navzdory ich znevýhodneniu.

Zníženie množstva elektroodpadu

Zníženie množstva elektroodpadu

Neustále vyvíjame náš obchodný model tak, aby sme čo najviac pomohli znížiť množstvo vytváraného elektroodpadu.

Ďalší rozvoj pre partnerov

Ďalší rozvoj pre partnerov

Neustále pracujeme na nových perspektívnych prístupoch pre našich partnerov.

Transparentné vykazovanie výsledkov

Transparentné vykazovanie výsledkov

Transparentne informujeme o našich hospodárskych, sociálnych a environmentálnych výsledkoch.

Klimaticky uvedomelé správanie

Klimaticky uvedomelé správanie

Našou tvorbou hodnôt preukázateľne znižujeme škody na životnom prostredí.

Partnerstvo s AfB - príspevok k siedmim
cieľom trvalo udržateľného rozvoja

Ako IT partner spoločnosti AfB s nami prispievate k plneniu siedmich cieľov OSN v oblasti udržateľnosti. Organizácia Spojených národov stanovila 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals - tzv. SDGs), pre spoločné riešenie spoločenských výziev do roku 2030.

Prostredníctvom IT partnerstva s AfB významne prispievate k splneniu siedmich cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Opätovné použitie IT zariadení zníži spotrebu vody a vplyv toxických emisií na vodné ekosystémy.

Vytvorením inkluzívnych pracovných miest podporuje AfB sociálne a ekonomické začlenenie a sebaurčenie ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Opätovné použitie a recyklácia IT zariadení vedie k znižovaniu emisií, úspore surovín a energie, a tým prispieva k ochrane klímy.

Rovnaké príležitosti súvisia s prístupom k dobrým učebným materiálom. AfB podporuje vzdelávacie projekty po celom svete poskytovaním IT vybavenia.

Vrátenie IT zariadení na trh prispieva k udržateľnej ťažbe surovín a k znižovaniu skládok elektronického odpadu v krajinách na juhu zemegule.

AfB pomáha znižovať spotrebu prírodnýchý zdrojov, objemy emisií a elektrického odpadu opätovným použitím IT hardvéru.

Spolupráca medzi AfB a IT partnermi významne podporuje dosiahnutie sociálnych a ekologických cieľov.

Náš CR-Tím Vám pomôže s Vašou správou o udržateľnosti. Náš CR-Tím Vám pomôže s Vašou správou o udržateľnosti.

Podpora pre vaše správy o CSR

Radi Vás podporíme pri príprave Vašich správ o udržateľnosti. Či už podávate správy v súlade s CDP, DNK, GRI alebo Global Compact, pre každú normu sme už vyvinuli textové šablóny a pokyny, aby ste do svojej správy o udržateľnosti mohli ľahko zahrnúť svoje partnerstvo s nami, a tým aj svoj prínos k ekologickej a sociálnej udržateľnosti.

 Obrázok call centra. Obrázok so zamestnancami v call centre spoločnosti.

Kontakt

Ak máte otázky, radi odpovieme. Ako vám môžeme pomôcť?

AfB Slovakia s. r. o.
registrovaný sociálny podnik
Strojárenská 1C 917 02
Trnava Slovakia

Tel.: +421 33 553 2222

Kontaktný formulár