Banner WeCare s ľudmi pracujúcimi v AfB

Sme AfB social & green IT

AfB je najväčšia nezisková IT spoločnosť v Európe, ktorá sa špecializuje na preberanie použitých podnikových IT, ich certifikované čistenie, renováciu a opätovný predaj. Zariadenia, ktoré už nie je možné ďalej predávať, sa demontujú a profesionálne recyklujú. Tým sa chráni životné prostredie a šetria cenné prírodné zdroje. Názov AfB je skratkou nemeckého Arbeit für Menschen mit Behinderung (práca pre ľudí so zdravotným znevýhodnením). Všetky procesy v našej spoločnosti sú bezbariérové, pretože spoločnosť AfB má za ciľ zamestnávať ruku v ruke ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale aj bez neho.

 

Naša vízia a koncept

Naše hodnoty

Žijeme podľa našich hodnôt. Každá spoločnosť, ktorá si objedná služby od AfB, sa zúčastňuje na obehovom hospodárstve a ochrane prírodných zdrojov. Každý nákup od AfB podporuje inklúziu. Naše hodnoty sú základnými princípmi našej spolupráce a poskytovania profesionálnych služieb. 

Tieto štyri hodnoty sú základ pre náš udržateľný úspech: 

  • Poskytovať príležitosti ( Chancen bieten )
  • Byť vždy ambiciózny (Anspruchsvoll sein)
  • Žiť a pracovať s rešpektom (Respekt leben)
  • Konať vždy odhodlane (Engagiert handeln)

Tieto hodnoty zdieľame všetci v spoločnosti AfB. Prvé písmená týchto štyroch hodnôt v nemeckom jazyku tvoria anglické slovo CARE. V preklade do slovenčíny znamená fráza "We care", že nám na niečom záleží a je to pre nás niečo dôležité.

Poskytovať príležitosti

Spolupracujeme, aby sme ponúkli príležitosti - zamestnancom, partnerom aj klientom. Zodpovedne sa rozhodujeme. Chceme sa chopiť našich príležitostí. Chceme ich riešiť s nasadením. Chceme byť odvážni a učiť sa z našich chýb.

Byť vždy ambiciózny

Naše ambície vyplývajú z našej vízie - Sme nároční na seba, naše služby, kvalitu a orientáciu na zákazníka.

Žiť a pracovať s rešpektom

Učíme sa chápať perspektívu toho druhého a konať zodpovedne pri nakladaní so zdrojmi v našej spoločnosti.

Konať vždy odhodlane

Spoločnosť je iba tak dobrá, akí dobrí sú jej zamestnanci. Každý by mal mať možnosť plniť si svoje úlohy a prácu čo najlepšie. Pokrok v práci zažívame prostredníctvom aktívneho a vedomého konania.
Sme odvážni a konáme s odhodlaním!

 

 

Pracovníčka AfB rozbaľujúca server

Ako dokážeme žiť s týmito hodnotami?

  • Každý deň si dávame šancu rozvíjať sa a učiť sa ako byť lepšia inkluzívna spoločnosť.
  • Pracujeme zodpovedne a efektívne a k svojim úlohám pristupujeme pozitívne a konštruktívne.
  • Našim partnerom a klientom ponúkame kvalitné služby a každý deň tak prispievame k úspechu našej spoločnosti.

 

 

Pracovník AfB triedi notebooky.

Prečo je pre AfB ako inkluzívnu spoločnosť dôležité dodržiavať tieto hodnoty?

Naše hodnoty sú pre nás dôležité. Vyjadrujú, ako sa správame k sebe navzájom, k našim partnerom a zákazníkom. Naše hodnoty sú cenné pri našej spolupráci a podporujú náš rast, dynamiku a pokrok.