Vplyv skupiny AfB za rok 2021 Prostredníctvom IT remarketingu skupina AfB preukázateľne prispieva k ochrane životného prostredia, prírodných zdrojov, inklúzií a digitálnemu vzdelávaniu.

IT remarketing chráni životné prostredie a prírodné zdroje

Nová štúdia pre spoľahlivé meranie vplyvu na životné prostredie v spolupráci s organizáciou myclimate

V roku 2021 spracovala spoločnosť AfB viac ako 450 000 IT a mobilných zariadení a znovu uviedla na trh pomocou remarketingu 59% z nich. Predĺženie životnosti týchto zariadení umožnilo spoločnosti AfB, v porovnaní s výrobou nových zariadení, ušetriť 20 600 ton prírodných surovín a 130 300 MWh primárnej energie. Použilo sa o 242 miliónov litrov vody menej a vytvorilo sa o 33 900 ton menej skleníkových plynov. Okrem toho bolo možné identifikovať aj veľkosť vplyvu na samotné ľudské zdravie. Viac informácií o jednotlivých vplyvoch nájdete v sekcii Často kladené otázky (FAQ).

Základom pre stanovenie vplyvu na životné prostredie je štúdia neziskovej organizácie na ochranu podnebia myclimate z roku 2021. Umožňuje spoločnosti AfB vypočítať vplyv IT remarketingu na životné prostredie a na ľudské zdravie pomocou konkrétnych kľúčových indikátorov. Táto forma hodnotenia vplyvu na životné prostredie je unikátom.

 

Čo sa skrýva za pojmom kľúčové indikátory?

Pracovné miesta pre ľudí so znevýhodnením Pracovné miesta pre ľudí so znevýhodnením

Vaše použité IT zariadenia pomáhajú vytvárať a udržiavať pracovné miesta pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v spoločnosti AfB.

Ušetrené prírodné suroviny Ušetrené prírodné suroviny

Vďaka remarketingu už použitého IT zariadenia sa spotrebuje menej surovín, ktoré by mohli byť použité na výrobu nového zariadenia. Globálne dostupné zásoby kovov a minerálov (napr. paládium, železo) sa veľmi líšia, a preto je spotreba surovín definovaná v závislosti od ich dostupnosti.

Pre porovnateľnosť, sú všetky kovy a minerály uvedené v ekvivalentoch železa (kg Fe ekv.). Základom pre tento kľúčový indikátor je štúdia TU Berlin z roku 2013.

 

Toxicita pre človeka Toxicita pre človeka

Ľudia sú každý deň vystavení pôsobeniu rôznych znečisťujúcich látok zo životného prostredia. Toxicita pre človeka meria ich účinky na ľudské zdravie alebo škody na zdraví. Tieto škody môžu spôsobiť látky (napr. oxidy dusíka), ktoré sa dostanú do ovzdušia, pôdy a vody.Uvádzajú sa v ekvivalentoch 1,4-dichlórbenzénu (t 1,4-DB-ekv.).

Napríklad predĺženie životnosti smartfónu z 3 na 4,5 roka vedie k zníženiu toxicity pre človeka (pre toto zariadenie) až o 45%, pretože v tomto období nebolo potrebné vyrobiť nové zariadenie.

Spotreba primárnej energie Spotreba primárnej energie

Spotreba primárnej energie odráža spotrebu zdrojov primárnej energie (ropa, čierne uhlie, vodná energia atď.) počas celého životného cyklu výrobku od jeho výroby až po jeho zneškodnenie/recykláciu. Primárne energie sú potrebné na výrobu konečnej energie (elektrina atď.). Meracou jednotkou indikátora je kWh. Úspora 1 000 kWh zodpovedá tretine ročnej spotreby elektrickej energie pre dvojčlennú domácnosť v jednom rodinnom dome.

Spotreba vody Spotreba vody

Voda je potrebná pre množstvo krokov výrobného procesu produktu. V mnohých regiónoch je dostupnosť vody ohrozená napr. vďaka jej nadmernému užívaniu v inej lokalite alebo výrobe. Spotreba vodných zdrojov sa uvádza v litroch a označuje množstvo vody, ktoré sa odobralo z vodného zdroja. Použitá metóda AWARE je založená na kvantifikácii dostupných zvyškov vody v oblasti/lokalite po splnení potrieb ľudí a vodných ekosystémov. Spotreba vody teda predstavuje množstvo ušetrenej vody a môže zahŕňať ťažbu, použitie, znečistenie a odparenie. Úspora 1 000 litrov zodpovedá piatim plným vaniam s objemom 200 l.

Emisie skleníkových plynov Emisie skleníkových plynov

Emisie skleníkových plynov spôsobené ľudskou činnosťou prispievajú k otepľovaniu zemskej atmosféry, a tým aj ku klimatickej zmene. Ako indikátor sa používa potenciál globálneho otepľovania (GWP). Pre porovnanie sú všetky emisie skleníkových plynov vyjadrené v ekvivalentoch CO2 (CO2 ekv).

Úspora 1 000 kg CO2 ekv.zodpovedá 4900 najazdeným km vozidlom strednej triedy s benzínovým motorom. Pre absorbovanie 1 000 kg CO2 ekv. musí rásť buk asi 80 rokov.

Ekotoxicita vody Ekotoxicita vody

Voda je cenným zdrojom pre život na planéte, ktorý je ohrozený okrem iného toxickými látkami. Ekotoxicita sladkej a morskej vody (Water ecotoxicity) súvisí s účinkami na sladkovodné a morské vodné ekosystémy. Škodlivé látky (napr. ťažké kovy) vstupujú do sladkej vody alebo oceánov rôznymi cestami - vzduchom, vodou a pôdou. Tento kľúčový indikátor sa uvádza v ekvivalentoch 1,4-dichlórbenzénu (t 1,4-DB ekv./ kg).

CSR od AfB

Certifikát CSR pre partnerov AfB

Našim IT partnerom vystavíme na základe množstva ich odovzdaných zariadení našej spoločnosti a miery ich remarketingu certifikát pojednávajúci o ich ekologickom a sociálnom prínose pre spoločnosť.

Často kladené otázky (FAQ) k nášmu novému certifikátu

Ako môžem, ako IT partner AfB, získať certifikát CSR?
Koncom roka spoločnosť AfB vyzdvihla naše zariadenia. Prečo nie sú uvedené v certifikáte CSR?
Čo znamenajú ekvivalenty železa?
Čo môžem urobiť s certifikátom CSR?
Úspora CO2 pri jednom repasovanom notebooku.

Vedeli ste že ...

Spotreba prírodných zdrojov a emisie CO2 spolu úzko súvisia? Ak sa notebook repasovaný spoločnosťou AfB bude používať 7,5 namiesto 4,5 roka, ušetrí sa 113,65 kg CO2 ekv., čo zodpovedá úspore až 66% CO2 ekv.!

Daniel Büchle Výkonný riaditeľ AfB gGmbH
AfB-Geschäftsführer Daniel Büchle

Ďakujeme!

„Dokazujeme, že udržateľnosť, inklúziu a kvalitu je možné dosiahnuť. Je skvelé, že Vy a všetci naši partneri do nás vkladáte dôveru a umožňujete nám robiť našu prácu.“

Daniel Büchle
Výkonný riaditeľ AfB gGmbH

Partnerstvo s AfB - príspevok k siedmim
cieľom trvalo udržateľného rozvoja

Ako IT partner spoločnosti AfB s nami prispievate k plneniu siedmich cieľov OSN v oblasti udržateľnosti. Organizácia Spojených národov stanovila 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals - tzv. SDGs), pre spoločné riešenie spoločenských výziev do roku 2030.

Prostredníctvom IT partnerstva s AfB významne prispievate k splneniu siedmich cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Opätovné použitie IT zariadení zníži spotrebu vody a vplyv toxických emisií na vodné ekosystémy.

Vytvorením inkluzívnych pracovných miest podporuje AfB sociálne a ekonomické začlenenie a sebaurčenie ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Opätovné použitie a recyklácia IT zariadení vedie k znižovaniu emisií, úspore surovín a energie, a tým prispieva k ochrane klímy.

Rovnaké príležitosti súvisia s prístupom k dobrým učebným materiálom. AfB podporuje vzdelávacie projekty po celom svete poskytovaním IT vybavenia.

Vrátenie IT zariadení na trh prispieva k udržateľnej ťažbe surovín a k znižovaniu skládok elektronického odpadu v krajinách na juhu zemegule.

AfB pomáha znižovať spotrebu prírodnýchý zdrojov, objemy emisií a elektrického odpadu opätovným použitím IT hardvéru.

Spolupráca medzi AfB a IT partnermi významne podporuje dosiahnutie sociálnych a ekologických cieľov.

Náš CR-Tím Vám pomôže s Vašou správou o udržateľnosti. Náš CR-Tím Vám pomôže s Vašou správou o udržateľnosti.

Podpora pre vaše správy o CSR

Radi Vás podporíme pri príprave Vašich správ o udržateľnosti. Či už podávate správy v súlade s CDP, DNK, GRI alebo Global Compact, pre každú normu sme už vyvinuli textové šablóny a pokyny, aby ste do svojej správy o udržateľnosti mohli ľahko zahrnúť svoje partnerstvo s nami, a tým aj svoj prínos k ekologickej a sociálnej udržateľnosti.

Kontakt

Ak máte otázky, radi odpovieme. Ako vám môžeme pomôcť?

AfB Slovakia s.r.o.
Strojárenská 1C 917 02
Trnava Slovakia

Tel.: +421 33 553 2222

E-Mail: info@afb-group.sk